top of page

Rapporter

Biotopkartering och fiskevårdsplan Törlan, Sandabäcken och delar av Uttran och Ramsjökanal

Sammanställning från biotopkartering gjord i TUR under 2021 och tillhörande fiskevårdsplaner

Sannabäcken_edited.jpg
Fjölabrobäcken .jpg

Förstudie vattenvårdsåtgärder i Fjölabrobäckens avrinningsområde

Inom arbetet med att minska övergödningsproblematiken och förbättra möjligheterna för jordbruket har Ekologigruppen genomfört en förstudie för relevanta åtgärder i Fjölabrobäckens avrinningsområde, bland annat avfasning av dikeskanter.

Projektrapportering LEVA mellersta Halland

Högskolan i Halmstad har bedrivit följeforskning i projektet LEVA mellersta Halland och sammanställt resultaten för 2019-2020

Ramsj%C3%B6kanals%20mynning_edited.jpg
Dagsåsås-Tvååkersån Klev.jpg

Inventering av flodpärlmussla i Hallands läns 2012-2019

Livskraftiga bestånd av flodpärlmussla utgör en god indikator på att vattendragets ekosystem
fungerar. Vid inventering i Dagsåsån/Tvååkersån/Uttran (se sidan 192-197) hittades inga musslor men det finns förutsättningar för att återintroducera den ån.

Förstudie för vattenvårdande åtgärder i Törlans avrinningsområde

Övergripande analys av möjliga åtgärder


Inom arbetet med att minska övergödningsproblematiken och förbättra möjligheterna för jordbruket har Ekologigruppen genomfört en förstudie för relevanta åtgärder i Törlans avrinningsområde.

Törlan kanal.jpg
Vattendragsvandring Törlan - höjdanalys.

Höjd- och flödesanalys i Törlan

Syftet med analysen är att utreda om det finns risk för dämning i fåran som kan påverka områden uppströms. Målet är att underlaget ska kunna ligga till grund för diskussioner om möjliga åtgärder för vattendraget kopplat till vattennivåer och eventuella rensningsbehov.

Rapport Provtagning LEVA Falkenberg 2020 SYNLAB

Som en del i projektet ”Lokalt engagemang för vatten i mellersta Halland” utfördes synoptisk vattenkemisk provtagning i ett stort antal provpunkter inom avrinningsområdena för Nygårdsbäcken, Uttran/Tvååkers kanal, Sandabäcken (Törlan), Törlan, Ramsjökanal, Vinån (Ätran), Sannarpsån (Ätran) och Boarpsbäcken (Suseån) år 2020.Syftet med den vattenkemiska provtagningen var att förbättra kunskapen om näringsbelastningen i avrinningsområdena.

Sandabäcken vid provpunkt nr 4 - rapport

Elfiske

Vid provfiske med en metod som kallas Elfiske konstaterade vi att det finns gott om lax- och öringsmolt i Törlan.
Det finns flera lekplatser i ån och efter att ynglen växt till sig simmar den ut i Kattegatt för att senare förhoppningsvis komma till baka och leka.
Elfiske får endast utövas av den som är utbildad och certifierad. Fiskyngeln får ej skadas.

Rapport kiselalger Falkenberg 2020

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Falkenbergs kommun att utföra provtagning, analys och utvärdering av kiselalger på sex vattendragslokaler år 2020.
Syftet är att resultaten ska öka kunskapen om miljötillståndet i kommunen och LEVA mellersta Hallands pilotområde samt utgöra ett underlag för statusklassningen av vattenförekomster och för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram...

Ramsjökanals mynning.jpg
bottom of page